Welkom bij de Stichting Dutch Marines sinds 2012.

Korpswaarden: VERBONDENHEID, KRACHT en TOEWIJDING

Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN SDM Webshop

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56038755
E-mailadres: info[AT]stichtingdutchmarines.nl
BTW nummer: NL851952409B01

Artikel 1 | Algemeen
1.1 De Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van SDM Webshop zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van SDM Webshop. Door te bestellen geef je aan met deze leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Op verzoek zullen deze Voorwaarden kosteloos toegezonden worden. Tevens zijn deze Voorwaarden via onze website te raadplegen.

1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 | Overeenkomst en Bestelling
2.1 De overeenkomst wordt van kracht op het moment dat je de bestelling plaatst door op de knop ‘Plaats bestelling’ te klikken op het bestelformulier (het laatste formulier in het bestelproces met productbeschrijving en factuuradres). SDM Webshop verwerkt je bestelling nadat je deze bij ons hebt geplaatst door middel van het bestelformulier op de website.

2.2 Ter bevestiging van je bestelling ontvang je een e-mail op het door jou opgegeven e-mail adres. Indien je onverhoopt geen e-mail ontvangt, is je bestelling toch van kracht.

2.3 SDM Webshop doet haar best de afbeeldingen van de producten zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Alle afbeeldingen dienen als indicatie en zijn niet bindend voor SDM Webshop.

2.4 De prijzen op SDM Webshop zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. SDM Webshop heeft het recht haar prijzen aan te passen. De aanpassingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen.

2.5 SDM Webshop is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden, indien er goede gronden zijn aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien een dergelijk geval zich voordoet, deelt SDM Webshop dit binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van de bestelling, met motivatie, aan de wederpartij mee.

Artikel 3 | Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen op SDM Webshop zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. SDM Webshop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing of verschrijving ging. Op aanbiedingen kun je geen abonnement afsluiten.

3.2 De op de SDM SWebshop website vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

3.3 Kortingscodes, uitgegeven door SDM Webshop, kunnen te allen tijde en zonder enkele opgaaf van reden op inactief worden gezet.

Artikel 4 | Verzendkosten
4.1 SDM Webshop rekent altijd verzendkosten binnen Nederland en bij eventuele internationale verzendingen.

Artikel 5 | Levering
5.1 SDM Webshop streeft ernaar om je bestelling binnen Nederland binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Uiterlijk zal het artikel binnen 10 werkdagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (omdat de bestelling bijvoorbeeld tijdelijk niet op voorraad is) of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je binnen 62 uur (zegge: tweeënzestig) na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heb je het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

5.2 Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze je ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien SDM Webshop gegevens van je nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat je deze juist en volledig aan SDM Webshop ter beschikking hebt gesteld.

5.4 Indien je zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor je eigen rekening.

Artikel 6 | Afhalen
6.1 Afhalen van het bestelde product is incidenteel mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.

Artikel 7 | Verzending & Transport
7.1 Gedurende het transport van de producten zal SDM Webshop het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Het risico gaat op jou over op het moment van aflevering.

7.2 SDM Webshop verzendt pakketten via de pakketpost-dienst van PostNL. Het pakket of de pakketten moeten persoonlijk in ontvangst worden genomen, waarna er bij overhandiging een handtekening voor ontvangst zal moeten worden gegeven.

7.3 De bezorger van PostNL laat een kennisgeving achter bij geen gehoor (wanneer je niet thuis bent). Op de kennisgeving staat een ‘Niet Thuis’ code. Door in te loggen op www.postnl.nl/ontvangen en daar de code in te voeren kun je zelf aangeven wanneer je het pakket bezorgd wilt hebben. De precieze instructies staan op het briefje en op de website van PostNL.

Artikel 8 | Betalen en Betaalmogelijkheden
8.1 Bij SDM Webshop kun je kiezen uit 2 (zegge:twee) veilige manieren van betalen: vooruitbetaling dmv eigen bank overschrijving en iDeal.

8.2 Betalingen met iDEAL verlopen via beveiligde verbindingen van ING. ING behoort tot de meest betrouwbare betaalplatformen van Nederland.

8.3 SDM Webshop blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de aankoopprijs en eventuele andere aan SDM Webshop verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

Artikel 9 | Zichttermijn
9.1 SDM Webshop streeft ernaar dat al haar klanten tevreden zijn over de aankoop bij SDM Webshop Wanneer je niet tevreden bent over je aankoop, kunt je na ontvangst van de goederen deze (wel gefrankeerd!), zonder opgaaf van redenen, binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen terugzenden naar:

SDM Webshop
p/a Stellingmolen 16
3642 ZB te Mijdrecht

Je kunt de overeenkomst ontbinden of de artikelen ruilen. Hiervan hoort SDM Webshop binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op de website de hoogte te worden gesteld.

9.2 De kosten van terugzending zijn voor rekening van de koper.

9.3 Terugzenden of ruilen is alleen mogelijk wanneer het artikel in onbeschadigde, verpakte staat is, niet is gewassen en is voorzien van de originele en onbeschadigde verpakking. SDM Webshop behoudt zich het recht voor geretourneerde artikelen te weigeren. Dit gebeurt echter alleen als het artikel naar mening van SDM Webshop niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.

9.5 Mocht je het artikel willen ruilen dan dien je SDM Webshop hiervan binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst op de hoogte te stellen via het contactformulier op de website. Hierin dien je te melden dat je een artikel wil ruilen, je klantnummer, de titel van het artikel en het artikelnummer van het te ruilen artikel en aan te geven welk artikel je als vervanging wilt ontvangen. Zodra wij het te retourneren artikel hebben ontvangen en gecontroleerd sturen wij je het nieuwe artikel toe.

9.6 Mocht je het artikel willen terugzenden en je geld terug willen dan dien je SDM Webshop hiervan op de hoogte te stellen via het contactformulier op de website, binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst. Hierin dien je te melden dat je een artikel wilt terugzenden, je klantnummer, de titel van het artikel en het artikelnummer. De terugbetaling, verminderd met de verzend- en verpakkingskosten, zal na ontvangst en controle uiterlijk binnen 30 (zegge: dertig) dagen plaatsvinden.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van SDM Webshop voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een bij haar aangeschaft artikel, is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van SDM Webshop.

Artikel 11 | Overmacht
11.1 In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: alle tekortkomingen welke SDM Webshop niet aan te rekenen zijn.

11.2 In geval van overmacht waardoor SDM Webshop niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van de overmachttoestand. Na 30 (zegge: dertig) dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 12 | Garantie
12.1 SDM Webshop garandeert dat de door ons te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor wij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dien je zelf te verifiëren of het gebruik van het artikel geschikt is voor het gebruik aldaar.

12.2 Je dient de geleverde artikelen op het moment van levering, en in ieder geval binnen het gestelde zichttermijn, te onderzoeken. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

12.3 Na verloop van de in artikel 9.1 genoemde garantietermijn is SDM Webshop gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

12.4 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van SDM Webshop, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 13 | Geschillen
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SDM Webshop partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2 SDM Webshop zal altijd proberen een klacht in goed overleg met jou op te lossen. Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden dan dient een geschil door de meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Artikel 14 | Copyright foto’s en afbeeldingen
14.1 Op alle foto’s en afbeeldingen die getoond zijn/worden op SDM Webshop is copyright van toepassing, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin zij geleverd zijn. Zonder schriftelijke toestemming van SDM Webshop mogen de foto’s en afbeeldingen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.

14.2 Als je toch gebruik maakt van enige foto of afbeelding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SDM Webshop, word je gesommeerd het gebruik te staken en tevens wordt een schadeclaim bij je ingediend.